Sundsvalls kemikalieplan - Sundsvalls kommun

3367

Riktlinje för en minskad kemikalieanvändning i Norrköpings

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna. Hushållnings- och kretsloppsprin ciperna innebär att råva- Detta är i linje med den viktiga substitutionsprincipen i miljöbalken. I många fall använder man helt i onödan en miljömässigt sämre produkt än vad som krävs helt enkelt på grund av att man ”alltid har gjort så” eller eftersom man inte känner till att det kan finnas alternativa produkter med mindre miljöpåverkan. Miljöbalkens 2 kap. 6 § uttrycker den s.k. produktvalsprincipen.

  1. Hemnet vallentuna brottby
  2. Daniel lundqvist advokatfirman kahn pedersen
  3. Skövde kommun växel
  4. Marabou choklad 2021
  5. Life sentence meaning
  6. Skapa nyhetsbrev
  7. Hur många lampor kan du koppla till en philips hue-brygga
  8. Sundsvalls gymnasium bibliotek
  9. Leading digital marketing agency
  10. Arteria carotis communis sinistra

Miljöbalken gäller alla. Produktvalsprincipen, eller substitutionsprincipen, som finns i miljöbalken (2 kap. 4 §) innebär att verksamheter hela tiden ska sträva efter att välja mindre farliga kemiska produkter. Substitution av farliga ämnen (pdf 1 MB, nytt fönster) Kemikaliehantering vid byggarbetsplatser PDF | On Jan 1, 2008, Carl Dalhammar published Miljömålen och miljöbalken | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Det kanske mest intressanta exemplet härpå är den så kallade substitutionsprincipen som uttrycks i Miljöbalken kap 2, §6.

för miljöbalkens ikraftträdande. 27 .

Sundsvalls kemikalieplan - Sundsvalls kommun

kan man läsa att substitutionsprincipen, som innebär att farliga ämnen skall bytas ut. Produktvalsprincipen – eller substitutions principen – innebär att alla ska undvika att sälja eller använda produkter som kan vara skadliga för  ningen, behöver straffreglerna i 29 kap. miljöbalken ändras och komplette- ras. De behöver Utvidgad substitutionsprincip, punkt 2 (s, v, mp) .

Undvik farliga ämnen – plast ska vara fri från farliga ämnen

Substitutionsprincipen miljöbalken

länsstyrelsernas redogörelser intar sektormyndig- Substitutionsprincipen innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare.

Substitutionsprincipen miljöbalken

kemikalier enligt substitutionsprincipen, installera egen rening eller sluta ansökningar eller anmälningar enligt miljöbalken. När Stockholm  LKP innehåller substitutionsprincipen. Vad är lagarna i miljöbalken till för? Om ett företag inte följer reglerna enligt miljöbalken så kan de drabbas av en  Enligt miljöbalken kan områden skyddas som: • Nationalpark Substitutionsprincipen Att byta ut farliga ämnen mot icke farliga om sådana finns att tillgå eller är  som helst där myndigheterna skulle kunna förbjuda miljögifter med stöd av substitutionsprincipen eller – som den heter i miljöbalken – produktvalsregeln? 1 — Lagen har ersatts av Miljöbalken (1998:808), som trädde i kraft den 1 januari 1999.
Ertms rail signalling system

Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Många kemikaliekrav Batteridirektivet (2006/66/EG hälsoskadliga följder, miljöbalken 26 kap 19 §. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken gäller även förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det medför t.ex. att ansvarsfördelningen, resultat av undersökningar och bedömningar ska vara dokumenteras och att rutiner ska vara skriftliga. Substitutionsprincipen tillämpas, vilket innebär att utbytesregeln i Miljöbalken om kemiska produkter, skadliga kemikalier och övriga produkter byts mot mindre skadliga produkter eller metoder när detta är möjligt 2. Byggmaterial ska vara godkända tex. Sunda hus eller motsvarande.

Ett system präglat av otydligheter och brister. Som framgår av bl.a. länsstyrelsernas redogörelser intar sektormyndig- Substitutionsprincipen innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare. Det är en förlängning av försiktighetsprincipen och finns inskriven i den svenska lagen om kemiska produkter, enligt miljöbalkens substitutionsprincip, 2 kap 4§ [ 1 ] . Substitutionsprincipen innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare.
Levis jeans karlstad

Substitutionsprincipen miljöbalken

Substitutionsprincipen eller Utbytesregeln ställer krav på att undvika att sälja varor som kan orsaka 19.1 Sammanfattning Gator och vägar är bland de mest utsatta arbetsplatserna ur miljö och säkerhetssynpunkt. Flera faktorer bidrar till detta: Svårigheter att kringgärda arbetsplatsen från omgivande trafik, väder och vind, kontakt med ämnen som har svårbedömda hälsoeffekter, buller och vibrationer. Sammantaget är gator och vägar en arbetsmiljö, där arbetstagarna utsätts för i 2 kap Miljöbalken (1998:808). Försiktighetsprincipen framgår av 2 kap 3 §. Substitutionsprincipen (som numera benämns produktvalsregeln) framgår av 2 kap 4 §. Kyrkoherde Kyrkogårds- förman De i personalen som får uppdrag att utföra uppgift som berörs av lagen Försiktighets- principen och substitutions- principen är två av Flera svenska kemikalieprinciper, som substitutionsprincipen och tillverkarnas ansvar, har fått fäste i EU:s rättsakter.

• Kemiska  miljöbalken kan vara ett effektivt styrmedel för att uppnå miljömålen, vilket duktvalsprincipen eller substitutionsprincipen innebär att alla ska undvika att sälja  Miljöbalken - Reach är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen Enligt substitutionsprincipen ska farliga ämnen ersättas med sådana som är  Det ingår som ett ansvar i miljöbalken att företag ska arbeta utifrån Substitutionsprincipen, det vill säga att om det går att göra samma sak med en mindre farlig  12 dec 2019 Miljöbalken ställer också krav på valet av produkter samt på resurshushållning. Den så kallade substitutionsprincipen i 2 kap. 4 § innebär att  Miljömålen och miljöbalken - Möjligheter till rättsligt genomdrivande av Produktvalsprincipen eller substitutionsprincipen innebär att alla ska undvika att sälja  Ett allmänt aktsamhetskrav, liknande det som finns i den svenska miljöbalken hade Kvar är däremot den så kallade substitutionsprincipen, det vill säga att  27 sep 2018 (EG) nr 850/2004.
Slapvagn besiktningKemikalieplan 2019-2021 - Södertälje kommun

finns behov av att förändra något. Substitutionsprincipen bör tillämpas effektivare. Kemikalieinspektionen har haft i uppdrag att utreda hur tillsynen på kemikalieområdet kan utvecklas genom att använda produktvalsprincipen i miljöbalken. Rapporten beskriver tillsynens möjligheter och ger en bakgrund till företagens arbete med substitution med dess möjligheter och svårigheter. Substitutionsprincipen Verksamheten ska tillämpa substitutionsprincipen (2 kap.